Grand Father Buddha

Grand Father Buddha with Pipe Grand Father Buddha with Pipe Grand father Buddha is shown sitting on a stump. He has the time now to contemplate the world. The pipe becomes a sign of meditation but also a sign of danger and death. At any moment his life may go up in...

Big Lots Budda

Big Lots Buddha Big Lots Buddha Big Lots Buddha: Big Lots Buddha ôm lấy thế giới thặng dư. Thặng dư biểu thị cả sự giàu có và kỳ vọng chưa hoàn thành. Dư thừa của chúng tôi là lợi nhuận của bạn. Nếu không có dư thừa, chúng tôi sẽ không có cọc để tái chế hoặc tìm cách...